Powrót do listy pytań

Kogo nazywa się klientem?

Klient to osoba, która w ramach danej kampanii podejmuje określone działania, a w szczególności udostępnia swoje dane za pośrednictwem formularza lub zawrze z reklamodawcą lub jego kontrahentem umowę na dostarczenie produktu.

Definicje