Blue Media korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z Polityką prywatności Blue Media S.A. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki lub oprogramowania urządzenia.
zamknij
Zarejestruj się
E-mail: Hasło:
Regulamin udziału w Programie Partnerskim „BluePartner.pl"

Regulamin udziału w Programie Partnerskim „BluePartner.pl" obowiązujący od dnia 10.09.2018

 

§ 1
Przedmiot Regulaminu

1.    Organizatorem niniejszego Programu Partnerskiego „BluePartner.pl", prowadzonego w domenie bluepartner.pl, jest BLUE MEDIA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN („Organizator"). Organizator tworzy niniejszy Regulamin określający w szczególności zasady udziału Partnera w Programie Partnerskim „BluePartner.pl" („Regulamin").
2.    Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Program Partnerski skierowany jest do osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zadeklarują wolę wzięcia udziału w  Programie Partnerskim i które w tym celu zarejestrują się w Portalu Programu Partnerskiego oraz podejmować będą działania reklamowe, określone w niniejszym Regulaminie, mające na celu zaproszenie do rejestracji w Serwisach lub do skorzystania z usług świadczonych przez Organizatora lub Kontrahenta Organizatora w Serwisach objętych Programem Partnerskim „BluePartner.pl”.
3.    W Programie Partnerskim nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Kontrahenta Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo.

 

§ 2
Definicje

1. Administrator- administrator Aplikacji dla Programu Partnerskiego. Administrator akceptuje nowo pozyskanych  Partnerów do Programu Partnerskiego oraz czuwa nad prawidłowym działaniem Aplikacji.
2. Aplikacja - system informatyczny realizujący funkcjonalność Programu Partnerskiego, umożliwiający Administratorowi wykonywanie jego zadań, o których mowa w pkt.1 powyżej.
3. Formularz rejestracyjny - formularz, który wypełnia użytkownik Strony Partnera, rejestrujący się w Serwisie, o ile do korzystania z danego Serwisu konieczna jest rejestracja lub o ile od tej rejestracji zależy przyznanie punktów Partnerowi w Programie Partnerskim.
4. Kontrahent Organizatora – podmiot, który zlecił Organizatorowi, na podstawie odrębnej umowy, organizację programu partnerskiego dla usług świadczonych przez ten podmiot w serwisach internetowych, do których temu podmiotowi przysługują stosowne prawa. 
5. Konto Partnera - Udostępnione Partnerowi przez Organizatora, po jego zarejestrowaniu w Programie Partnerskim, indywidualne konto w Portalu Programu Partnerskiego, zawierające informacje na temat punktów przyznanych Partnerowi oraz umożliwiające zgłaszanie reklamacji, kontakt z Organizatorem oraz wybór i pobranie Kreacji Reklamowych.
6. Kreacja  Reklamowa  - różne formy udostępnianej przez Organizatora reklamy internetowej lub innej, umożliwiającej pozyskanie użytkowników dla poszczególnych Serwisów. Warunki prezentowania Kreacji Reklamowych przez Partnera na stronach Partnera  zostały określone w §  3 pkt. 4 lit. d)   
7. Program Partnerski - akcja promocyjna „BluePartner.pl", skierowana do podmiotów wskazanych w §1 ust. 2, której celem jest promocja Serwisów, poszerzenie grona użytkowników Serwisów oraz utrwalenie w świadomości użytkowników oraz potencjalnych użytkowników Serwisów znaków towarowych tych Serwisów, jak również wzmocnienia wizerunku Organizatora. oraz wspieranie usług Organizatora świadczonych w Serwisach;
8. Partner  - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, biorąca udział w Programie Partnerskim, o której mowa w §1 ust.2.
9. Portal Programu Partnerskiego – Serwis internetowy, udostępniony przez Organizatora (https://bluepartner.pl), zawierający informacje o Programie Partnerskim, niniejszy Regulamin oraz umożliwiający logowanie do Kont Partnerów, a także do Formularza rejestracyjnego.
10. Serwis - stanowiące własność Organizatora lub Kontrahenta Organizatora serwisy internetowe promowane w Programie Partnerskim, których listę, wraz z adresami stron internetowych oraz oznaczeniem podmiotu, któremu przysługują prawa do poszczególnych serwisów, zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu.
11. Strona  Partnera  - witryna internetowa pozostająca w dyspozycji  Partnera, w szczególności w zakresie umożliwiającym uczestnictwo Partnera w Programie Partnerskim.

 

§ 3
Zasady Programu Partnerskiego

1.    Partner, w celu udziału w Programie Partnerskim, rejestruje się w Portalu Programu Partnerskiego oraz realizuje następujące działania reklamowe mające na celu zaproszenie do rejestracji w Serwisach lub skorzystanie z usług Organizatora lub Kontrahenta Organizatora świadczonych w Serwisach użytkowników Stron Partnera poprzez zamieszczenie na Stronie Partnera pobranej od Organizatora Kreacji Reklamowej, umożliwiającej użytkownikom Strony Partnera dokonanie rejestracji w Serwisach lub – w zależności od charakteru Serwisu oraz sposobu wynagradzania Partnera – umożliwiającej użytkownikom Strony Partnera skorzystanie z usług Organizatora lub Kontrahenta Organizatora świadczonych w Serwisach;

2.    Partner w celu przystąpienia do Programu Partnerskiego winien dokonać w Portalu Programu Partnerskiego rejestracji. 
3.    Administrator dokonuje weryfikacji zgłoszenia Partnera i po stwierdzeniu prawidłowości zgłoszenia oraz zgodności zgłoszenia z niniejszym Regulaminem, wprowadza dane Partnera do Aplikacji i zakłada dla Partnera Konto Partnera w Programie Partnerskim.
4.    Partner, w ramach działania wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest zobowiązany:
a)    dbać o dobre imię Organizatora, Kontrahenta Organizatora oraz innych Partnerów i użytkowników;
b)    nie dystrybuować oraz nie prezentować na Stronie Partnera treści i produktów, których sprzedaż lub udostępnianie jest niezgodne z przepisami prawa, lub których prezentacja mogłaby narazić dobre imię Organizatora lub Kontrahenta Organizatora;
c)    informować Organizatora o każdej zmianie w treści Strony Partnera mogącej mieć wpływ na zmianę rodzaju Strony Partnera lub jej charakteru.

d) prezentować na Stronie Partnera Kreacje Reklamowe wyłącznie w miejscu dostępnym dla ogółu użytkowników, to jest w lokalizacji, gdzie nie jest wymagane zalogowanie się/ zidentyfikowanie przez  użytkownika korzystającego z ww. strony.
5.    Partner nie może dokonywać zmian w linkach Kreacji Reklamowych.

6. Zabronione jest promowanie przez Partnera Kreacji Reklamowych, w tym linków do Kreacji Reklamowych, za pośrednictwem usług udostępnianych w ramach wyszukiwarek lub innych programów partnerskich, afiliacyjnych czy systemów wyświetlania linków sponsorowanych, a także za pośrednictwem wiadomości e-mail.

7. Zabronione jest wprowadzanie osób trzecich w błąd odnośnie charakteru współpracy pomiędzy Partnerem a Organizatorem, w szczególności powoływanie się lub sugerowanie istnienia rzekomego stosunku pełnomocnictwa lub agencji pomiędzy Partnerem a Organizatorem. W celu uchylenia wszelkich wątpliwości, Organizator nie udziela Partnerowi żadnego pełnomocnictwa oraz nie zawarł z Partnerem umowy agencji lub innej o podobnym charakterze, ani nie upoważnił Partnera do występowania w swoim imieniu.    

 

§4
Zasady przyznawania punktów

1.    Partner uczestnicząc w Programie Partnerskim otrzymuje punkty na zasadach określonych odrębnie dla każdego Serwisu w Załącznikach nr 2 i następnych do Regulaminu.
2.    Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, punkty podlegają przeliczeniu na wartość pieniężną, przy czym każdy punkt odpowiada wartości 1 grosz (0,01 PLN). 
3.    Punkty, o których mowa w niniejszym paragrafie, w przeliczeniu na wartość pieniężną zgodnie z ust. 2 gromadzone są w Koncie Partnera, tytułem ekwiwalentu za spełnienie warunków Programu Partnerskiego.
4.    Punkty zostają przeliczone na wartość pieniężną zgodnie z ust. 2 powyżej gdy każdorazowo w Koncie Partnera zostanie uzbierane co najmniej 15000 punktów. Wartość pieniężna wynikająca z przeliczenia zgromadzonych punktów zgodnie ze zdaniem poprzednim zostaje wypłacona, do 10-go dnia kolejnego miesiąca, po złożeniu przez Partnera stosownego oświadczenia w tym zakresie, dostępnego w Koncie Partnera oraz wystawieniu rachunku zgodnie ze wzorcem ustalonym przez Organizatora, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub faktury VAT – na zasadach ogólnych. Wartość pieniężna wypłacana jest przelewem na konto bankowe Partnera, wskazane w formularzu rejestracyjnym w serwisie  https://panel.bluepartner.pl/

 

§5
Prawa i obowiązki Stron

1.    Organizator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Partnera w Programie Partnerskim w przypadku niespełniania przez kandydata na Partnera warunków Regulaminu, w szczególności § 3 ust. 4 lit. b) oraz lit. d) Regulaminu.
2.    Organizator ma prawo wykluczyć Partnera z udziału w Programie Partnerskim, w wypadku naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności § 3 ust. 4 lit. a),  b) lub d).


3.    W wypadku wykluczenia Partnera z udziału w Programie Partnerskim, o którym mowa w ust. 2, Partner traci prawo do uzyskania lub wymiany punktów za okres dopuszczania się naruszeń, o których mowa w § 3 ust. 4 lit. a) ,b) lub d).


4.    Strony będą dążyć do współpracy w zakresie promocji Programu Partnerskiego, co w szczególności może oznaczać umieszczenie na wybranych przez Organizatora witrynach internetowych informacji o uczestnictwie Partnera w Programie Partnerskim.


5.    Partner ma prawo do wyboru Kreacji Reklamowej, z wykorzystaniem której będzie promował poszczególne Serwisy. Partner w każdej chwili ma prawo rezygnacji z wybranej Kreacji Reklamowej lub Kreacji Reklamowej danego Serwisu i wyboru innej Kreacji Reklamowej lub zaprzestania korzystania z Kreacji Reklamowej bez konieczności rezygnacji z uczestnictwa w Programie Partnerskim.


6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkowników, do których kierowane są Kreacje Reklamowe, z mechanizmów internetowych uniemożliwiających identyfikację Partnera jako podmiotu, od którego pochodzą Kreacje Reklamowe, z których użytkownik korzysta.

 

§ 6
Dane Partnera

1. Uczestnictwo w Programie Partnerskim wymaga podania przez Partnera danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym.

2. Administratorem danych osobowych Partnera jest Organizator.

3. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Partnerowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności Blue Media S.A., uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z Programu Partnerskiego i usług w nim dostępnych.

5. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych lub w celu realizacji uprawnień Partnera wynikających z Rozporządzenia możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem odo@bm.pl lub pisemnie na adres Spółki: Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, dopisek: ochrona danych osobowych. 

 

§ 7

Reklamacje, rozstrzyganie sporów

 

1. Reklamacje mogą być składane:

a) drogą pisemną - osobiście u Organizatora lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca na adres Organizatora: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot;
b) drogą elektroniczną- za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie: pomoc.bluemedia.pl/;
c) ustnie- telefonicznie pod nr tel. 58 7604 822 w godzinach 7:00 - 22.00 w dni robocze oraz w soboty w godzinach 8:00 – 16:00 (połączenie płatne według stawek właściwego dla Partnera operatora telekomunikacyjnego) lub osobiście do protokołu u Organizatora (w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze).

2. Złożenie reklamacji możliwe jest także przez pełnomocnika Partnera, dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie pisemnej. 

3. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie danych Partnera wraz z jego adresem korespondencyjnym (np. adresem zamieszkania), chyba że: Partner złożył reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie pomoc.bluemedia.pl/ - wówczas adres korespondencyjny nie jest wymagany lub gdy Partner złożył wniosek o otrzymanie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną - wówczas Partner wskazuje adres poczty e-mail do doręczenia odpowiedzi na reklamację (o ile Organizator nie posiada adresu e-mail Partnera).

4. Na żądanie Partnera, Organizator potwierdza Partnerowi otrzymanie reklamacji pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

5. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w ust. 5, Organizator wyjaśnia Partnerowi  przyczyny opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia zgodnie z brzmieniem ust. 3 – Organizator zwraca się do Partnera z prośbą o jej uzupełnienie.

8. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie papierowej na adres korespondencyjny Partnera, chyba że: Partner złożył reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie pomoc.bluemedia.pl/- wówczas odpowiedź na reklamację zamieszczana jest w indywidulanym profilu reklamacyjnym Partnera dostępnym na stronie pomoc.bluemedia.pl/, lub gdy Partner złożył wniosek o otrzymywanie odpowiedzi pocztą elektroniczną – wówczas odpowiedź na reklamację doręczana jest na podany przez Partnera adres poczty e-mail.

9. Partner powinien mieć na uwadze, że złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Partnera zastrzeżeń, może ułatwić i przyspieszyć rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. 

10. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Partnera przysługujących mu na podstawie przepisów prawa.

11. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

12. Partnerowi przysługuje prawo złożenia powództwa przeciwko Organizatorowi do sądu powszechnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej Umowy jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (co do zasady sąd właściwy ze względu na adres siedziby Organizatora).

13. Partnerowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w szczególności ze Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. 

14. Partnerowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość do zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów. 

15. Partnerowi będącemu konsumentem udostępnia się na stronie Organizatora łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr.

§ 8

Komunikacja i wymogi techniczne

 

1. Językiem w którym Spółka porozumiewa się z Partnerem jest język polski.

2. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie przewidują inaczej Partner może komunikować się ze Spółką:

a)      drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie pomoc.bluemedia.pl

b)      telefonicznie, pod nr tel. 58 7604 822 – w dni robocze w godzinach od 8:00 do 22:00, a w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00;

c)      na piśmie, pod adresem: Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, z dopiskiem: BluePartner

3.  Spółka komunikuje się z Partnerem drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie, przy czym jeśli z postanowień Regulaminu lub przepisów prawa nie wynika co innego – podstawową formą komunikacji z Partnerem są wiadomości e-mail.

4. W celu przystąpienia do Programu Partnerskiego niezbędne jest spełnienie przez Partnera następujących wymagań technicznych:

a)         dysponowanie urządzeniem posiadającym połączenie z siecią Internet oraz pamięć umożliwiającą przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej (np. komputerem lub telefonem komórkowym),

b)         posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej prawidłowe wyświetlanie stron www, w tym pobieranie i zapisywanie dokumentów w postaci elektronicznej;

c)         posiadanie oprogramowania umożliwiającego prawidłowe wyświetlanie dokumentów w formacie PDF;

d)        posiadanie aktywnego konta e-mail;

e)         posiadanie rachunku bankowego.

5. Partner ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego operatora.

6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich, na których wybór dokonany przez Partnera nie miała wpływu (np. operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy Internetu).

7. Partner zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest wprowadzanie przez Partnera, przy korzystaniu z Serwisu treści, co do których wprowadzania Partner nie jest uprawniony, a w szczególności treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich.

  

§9
Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonane przez Zarząd Organizatora z ważnej przyczyny. Za ważną przyczynę w rozumieniu niniejszych zasad uznaje się:
  a)    poprawę poziomu bezpieczeństwa Programu Partnerskiego lub jego uczestników;
  b)    zwiększenie poziomu ochrony danych osobowych uczestników Programu Partnerskiego;
  c)    poprawę funkcjonalności Programu Partnerskiego, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej; 
  d)    zwiększenie konkurencyjności niniejszego Programu Partnerskiego spośród serwisów o podobnej tematyce i przedmiocie świadczonych usług; 
  e)    zmianę kosztów pracy, kosztów dostawców usług zewnętrznych lub kosztów infrastruktury wykorzystywanej w niniejszym Programie Partnerskim lub którymkolwiek Serwisie objętym niniejszym Programem Partnerskim;
  f)    zmianę przepisów prawa mających znaczenie dla funkcjonowania niniejszego Programu Partnerskiego.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 5 dni kalendarzowych od wysłania do Partnera pocztą elektroniczną informacji o zmianach.
 3. Zmiany niniejszych zasad wiążą Partnera od dnia ich wejścia w życie, jeśli Partner nie złoży sprzeciwu w terminie 5 dni od wysłania informacji o zmianie. Złożenie sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powoduje ustanie uczestnictwa Partnera w Programie Partnerskim z upływem dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian niniejszych zasad. Do zachowania terminu wymagane jest doręczenie pisma zawierającego sprzeciw do siedziby Organizatora lub dostarczenia do Organizatora wiadomości zawierającej sprzeciw pocztą elektroniczną na adres:  pomoc@bluepartner.pl najpóźniej do godz. 23:59:59 ostatniego dnia terminu, ze wskazaniem, że wiadomość dotyczy rezygnacji z korzystania z Programu Partnerskiego.
 4. Nie będzie uważane za zmianę Regulaminu dodanie nowych funkcjonalności w Programie Partnerskim, w szczególności dodanie nowych Serwisów i Kreacji Reklamowych do Programu Partnerskiego wraz ze szczegółowymi zasadami pozyskiwania użytkowników do tych Serwisów oraz przyznawania punktów. 
 5. Partner ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie Partnerskim w każdym czasie, z zachowaniem 5-dniowego terminu wypowiedzenia, składając do Organizatora wypowiedzenie drogą elektroniczną na adres: pomoc@bluepartner.pl. W przypadku niezachowania warunku określonego w § 4 ust. 4, zgromadzone punkty przepadają z chwilą upływu 5-dniowego terminu wypowiedzenia.
 6. Partnerowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w drodze oświadczenia złożonego w terminie czternastu dni od zawarcia umowy.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, może być złożone m.in. na piśmie za pośrednictwem formularza, którego wzór dostępny jest w Serwisie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać przesłane Spółce także drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie pomoc.bluemedia.pl.

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych https://bluepartner.pl


 


Załącznik nr 1  do Regulaminu  Programu Partnerskiego „BluePartner.pl"


RACHUNEK

dla BLUE MEDIA Spółka Akcyjna 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6.

za wykonanie czynności zgodnie z Regulaminem Programu Partnerskiego
„BluePartner.pl"Wystawca rachunku: 
Imiona:…………
Nazwisko:………………………………. 
Imię ojca: 
Imię matki: 
Data i miejsce urodzenia:
Nr ewidencyjny PESEL:    
NIP:
Miejsce zamieszkania:

Login w systemie BluePartner.pl: 

Właściwy Urząd Skarbowy:
Wynagrodzenie: ........................................................... złotychProszę o dokonanie wypłaty powyższej należności przelewem na konto bankowe: Numer rachunku bankowego: …………................................................................
Data wystawienia rachunku …………………………………………………………………………………….……..    
Podpis wystawcy rach. ................................................................................... 
Rachunek zaakceptowano do wypłaty: ................................................................Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Partnerskiego „BluePartner.pl”
 

Lista Serwisów objętych Programem Partnerskim:

1. bm.pl

www.bm.pl

Właścicielem i organizatorem wymienionych wyżej serwisów jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie. 

 

 Załącznik nr 3 do Regulaminu akcji promocyjnej „BluePartner.pl”- Zasady przyznawania punktów

 


I. Zasady przyznawania punktów tytułem ekwiwalentu za spełnienie warunków Programu Partnerskiego odnośnie serwisu bm.pl


1.    Partner otrzymuje tytułem ekwiwalentu za spełnienie warunków Programu Partnerskiego w zakresie działań reklamowych odnoszących się do serwisu bm.pl. Partner otrzymuje punkty za wymienione poniżej akcje zrealizowane przez użytkownika, który skorzystał ze świadczonych przez Organizatora w serwisie bm.pl usług za pośrednictwem Kreacji Reklamowej udostępnionej przez Partnera:


a) ekspresowe przelewy międzybankowe,

- punkty liczone są od każdego przelewu zrealizowanego przez użytkownika, z wyłączeniem przelewów realizowanych w ramach usługi „Płatności”,
- punkty zostaną Partnerowi przyznane, w wysokości określonej w poniższej tabeli, w zależności od wysokości kwoty przelewu wykonanego przez użytkownika za pośrednictwem ekspresowego przelewu międzybankowego:

 

Kwota przelewu

Wynagrodzenie

do 1000 zł

40 pkt

od 1000,01 do 2000 zł

80 pkt

od 2000,01 do 3000 zł

120 pkt

od 3000,01 do 4000 zł

160 pkt

od 4000,01 do 5000 zł

200 pkt

od 5000,01 do 6000 zł

300 pkt

od 6000,01 do 7000 zł

350 pkt

od 7000,01 do 8000 zł

400 pkt

od 8000,01 do 9000 zł

450 pkt

od 9000,01 do 10000 zł

500 pkt

od 10000,01 do 11000 zł

550 pkt

od 11000,01 do 12000 zł

600 pkt

od 12000,01 do 13000 zł

650 pkt

od 13000,01 do 14000 zł

700 pkt

od 14000,01 do 15000 zł

750 pkt

od 15000,01 do 16000 zł

800 pkt

od 16000,01 do 17000 zł

850 pkt

od 17000,01 do 18000 zł

900 pkt

od 18000,01 do 19000 zł

950 pkt

od 19000,01 do 20000 zł

1000 pkt

 

 

 

 

b. doładowania telefonów

1. punkty liczone od każdego nowego użytkownika, który spełni łącznie następujące warunki:

a. Użytkownik nie korzystał wcześniej z serwisu bm.pl i dokona rejestracji w serwisie bezpośrednio po skorzystaniu z Kreacji Reklamowej dostarczonej przez  Partnera, a numer telefonu podany przez Użytkownika przy rejestracji nie był wcześniej doładowywany za pomocą serwisu bm.pl;

b. Użytkownik po zarejestrowaniu w serwisie bm.pl dokona doładowania telefonu komórkowego na kwotę minimum 20 zł.

- punkty zostaną Partnerowi przyznane, w wysokości określonej w poniższej tabeli

 

l.p.

Działanie Użytkownika

Punkty przyznane Partnerowi

1.

Rejestracja nowego Użytkownika w serwisie bm.pl i dokonanie przez niego doładowania na kwotę minimum 20 zł

200 pkt